Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Nackskadeförbundet informerar ..
och bryr sig om..
GÖR RÄTT FRåN BÖRJAN!


BRA ATT VETA:
Så här fungerar Välfärdsystemet (socialförsäkringen) - för Dig som har ohälsa, efter t ex nackskada:

SJUKPENNING:
Du får sjukpenning, en dags karens, enligt Din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) olycksdagen.

SJUKERSÄTTNING:
Vid längre sjukskrivning, än ett (1) år - kan tidsbegränsad eller varaktig ("tills vidare"-) Sjukersättning (tidigare "förtidspension") bli aktuell. Antingen kan FK ändra till sådan, eller Du själv ansöka härom. Vid arbetsskada (t ex färdolycksfall) kan dessutom livränta (LAF) bli aktuell. Sjukersättningen grundar sig på SGI:n skadedagen, samt till tidigare års inkomster. Eventuella inkomstglapp, inom 7,5 bb, samt för förluster därutöver - nu utifrån antagande (brutto-)lön (skadan förutan) kan oftast ersättas av Trafikförsäkringen ( utifrån Skadeståndslagen), eller av andra försäkringar. Ingen SGI, "Noll" skadedagen, innebär garantiersättning, beräknad enligt vissa regler. Försäkringskassan berättar mer..

OBS!! Bestående ohälsa, med stadigvarande arbetsoförmåga, som gett rätt till varaktig sjukersättning ("förtidspension") etc.. helt eller delvis - kan i sin tur utlösa (berättiga till ersättning) från skadedagens eventuella privata olycksfallsförsäkringar; från dess olycksfallskapital, medicinsk invaliditet (%, enl tabellverk), respektive förvärvsmässig d:o (%) - utifrån arbetsoförmågan.

HANDIKAPPERSÄTTNING:
Merutgifter och hjälpbehov kan ge rätt till Handikappersättning. årskostnaden måste överstiga 28,5 % av prisbasbeloppet (bb), eller ca 12.000 kr . 1 bb = SEK 41.800 (2008)
Handikappersättning beviljas i fyra (4) nivåer: 18 %, 32%, 53 % och 69 % av prisbasbeloppet. Trafikförsäkringen tar ev mellanskillnader, efter avdrag av samordningen. Slutligen: utan anspråk - ingern ersättning!! Ansök hos Kassan!

Vilka ersättningsposter som är aktuella - kan vara många, såsom; högkostnadskydd, extra tvättkostnader, trädgårdsskötsel, biltvätt, fönsterputsning, resor till sjukvård mm mm. Även Nackskadeförbundets medlemsavgift får dras av !! FK har sina regler - andra försäkringar har sina, etc..
Eventuella "glapp" kan även här ersättas av andra Försäkringar, tex trafikförsäkringen, som har rätt att minska med (och invänta..) faktiska "samordningen" (från FK ovan).

BILSTÖD:
Bidrag till bil i form av bilstöd, kan den få som på grund av varaktigt funktionshinder har stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationsmedel.

Föräldrar som har ett handikappat barn kan också få bilstöd. Ansök hos Kassan! FK måste först besluta - innan Du kan köpa nödvändiga bilen (OBS!). FK tillhandahåller särskild broschyr "Bidrag till bil för handikappade".

Parkeringstillstånd/handikapptillstånd: Efter inträffad skada/handikapp kan Du behöva parkeringstillstånd. Tag med läkarintyg, och Kontakta Din Kommun

ASSISTANSERSÄTTNING mm:
Barn som omfattas av LSS kan i vissa fall ha rätt till assistansersättning. Se FK-broschyren
"Assistansersättning". Förälder som vårdar sjukt barn (under 19 år) kan få vårdbidrag. Efter 19 år kan barnet självt få handikappersättning, osv..

FÖRSÄKRINGSKASSANS SERVICESKYLDIGHET
Del av Förvaltningslagen>>>
Telefonnumret till Försäkringskassan i din region hittar du på följande länk: www.forsakringskassan.se

Uppgift om lönenivå (skadan förutan) kan Du hämta från: www.SCB.se på lönedatabasen

FELBEHANDLINGAR:
Felbehandlingar, radikalt fel diagnoser mm - måste ibland gå separat till skadevållaren - Sjukvården /ibland Socialstyrelsen "lex-Maria". Normalt brukar behandlingar, betraktas som " räddningsförsök " efter en inträffad grundolycka /skada (tex trafikskada) - men kan det undantagsvis, vid ren direkt fel åtgård - dessutom bli ett fall för Patientförsäkringen - hos Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Kontakta i så fall PSR -tel 08-551 0100 ( på Söder i Sthlm), som handlägger (åt LÖF).

- VILL DU VETA MER
Kom ihåg att arbetskadeprocesser (kring samordningen, FK) kan omfattas av f-bolagets Rättsskydd. Nya skärpta regler vid sjukskrivning gäller från 2008-07-01. Frågor ?? Kontakta Nackskadeförbundet, eller besök vår hemsida.

TILL SIST:
VID SKADA: Bra medicinskt underlag är viktigt, ett måste - där skadeomfattning och orsakssamband, rätta diagnosen, om avgörande försämringen osv.. tydligt redovisas - Detta är viktigt på alla handläggningsställena!! Och gör det lite enklare för alla. Ta initiativet - innan andra gör det. Positiv, och skyndsam handläggning gör skillnad!
Fråga oss!


Nackskadeförbundet vill
- slå vakt om den enskildes rättsäkerhet
- slå vakt om fri konkurrens i monopolbranscher, tex försäkring
- slå vakt om oberoende specialistinsikter i fråga om nackskador - läs mer .. (info länkar)

Styrelsen
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010