Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Snabba svar från EU-informationen.
Men inte riktigt klara svar på alla frågor.

Jag ska ställa några följdfrågor till EU-informationen gällande konkurrensen eftersom vårdgivare i Sverige bedriver vård som säljs till patienter från andra länder som kommer hit.

Michael Zazzio

1) Om en dom i EG-domstolen står i motsats till svensk lagstiftning och det inte finns något för Sverige existerande undantag för det som domen inbegriper. är då svenska myndigheter skyldiga att följa EG-domen?

Svar: Ja, domar från EG-domstolen har prejudicerande verkan. Generellt sätt gäller därför att en dom från EG-domstolen blir direkt tillämplig när den avkunnas. Såväl privata som statliga rättsobjekt är skyldiga att följa domen. Om svensk lagstiftning strider mot en avkunnad dom är det därför domen och inte den svenska lagen som ska tillämpas. Alternativt ska den svenska lagstiftningen tolkas i enlighet med domen. Det ska dock tilläggas att det kan finnas olika uppfattningar om hur en dom ska tolkas. Så kan exempelvis vara fallet om en dom rör ett annat lands lagstiftning som inte är exakt lika utformad som den svenska.

2) Får en svensk myndighet försvåra för en svensk vårdgivare att erbjuda sådan medicinsk behandling som är identisk med vad som redan erbjuds patienter i andra EU-länder och därmed gynna både vårdgivare i andra EU-länder som erbjuder identisk behandling och samtidigt gynna svenska vårdgivare som erbjuder patienter andra behandlingsmetoder för samma sjukdomstillstånd?

Svar: Jag är inte helt säker på att jag förstår frågan. Har jag missförstått får du återkomma.Vård utgör en tjänst och på EU:s inre marknad råder fri rörlighet för tjänster. Grundregeln är därför att utländska vårdgivare ska kunna erbjuda sina vårdtjänster även i Sverige. Sverige kan bara förhindra/försvåra denna fria rörlighet om man kan visa att det är nödvändigt för att skydda ett tvingande allmänintresse som erkänts av EG-domstolen.

När det sedan gäller vårdföretag verksamma i Sverige rör sig inte tjänsterna över en gräns. När ett svenskt företag förhindras att erbjuda en viss medicinsk behandling uppstår därför inte något hinder för den fria rörligheten på den inre marknaden. Det kan därför vara så att ett svenskt företag har sämre rättigheter enligt EG-rätten än vad en konkurrent i ett annat land har. EG-rätten hindrar sålunda inte att man missgynnar sina egna medborgare eller företag så länge det inte påverkar handeln med andra länder.

Läs mer: http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Fri-rorlighet/Tjanster/

3) På vem vilar ansvaret att EG-rätten efterlevs av svenska myndigheter och av den svenska staten?

Svar: Det finns ingen svensk övergripande tillsynsmyndighet med uppgift att tillse att myndigheter och staten följer EG-rätten. EU-kommissionen har däremot till uppgift att kontrollera att medlemsstaterna följer EG-rätten. Kommissionen kan till exempel inleda ett så kallat överträdelseärende mot ett medlemsland om den anser att landet inte följer EG-rätten. Även om dessa ärenden skickas till landet Sverige kan de röra ett fel som begåtts av en enskild myndighet.

Läs mer: http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EG-ratten/Om-medlemslander-inte-foljer-EG-ratten/

4) Vem har ansvaret för att informera myndigheter om gällande EG-domstolsprejudikat?

Svar: Vad jag vet finns det ingen som har det övergripande ansvaret. Det åligger varje myndighet att hålla sig informerad.

5) Tillhör Försäkringskassan, Socialstyrelsen, HSAN och de svenska förvaltningsdomstolarna de myndigheter som måste följa EG-rätten?

Svar: Ja.

6) Är Socialdepartementet skyldigt att följa EG-rätten?

Svar: Ja.

7) Finns det någonstans i svensk lagstiftning inskrivet att svenska myndigheter och departement måste följa EG-rätten och att EG-rätten går före svensk lag?

Svar: Nej. Men det framgår av propositionen som föregick det svenska medlemsskapet i EU. För en sammanfattning se Kommerskollegiums inremarknadsguide, sida 6:
http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Arbetsområden/EUs_inre_marknad/IM-guiden_2008_%20januari_webb.pdf

Länkar till propositionerna, klicka på PDF-versionerna för att se sidnumreringen. Prop 93/94:114 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GH03114

Prop: 94/95:19 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GI0319

8) Finns det någonstans i EG regler inskrivet att medlemsländernas myndigheter och departement måste följa EG-rätten och att EG-rätten går före nationell lag?

Svar: Nej det finns inte uttryckligen inskrivet i något av fördragen men EG-domstolen har i sin praxis slagit fast att alla delar av den statliga förvaltningen i medlemsländerna ska följa EG-rätten. Inte heller EG-rättens företräde framför nationell lag finns fastlagt i fördragen utan även denna princip har utvecklats av EG-domstolen.

Läs mer: http://www.eu-upplysningen.se/Lagar-och-regler/Om-EG-ratten/EG-rattens-foretrade/EG-domstolens-utveckling-av-EG-rattens-foretrade/

8) Var i svensk lagstiftning och/eller EU:s regelverk finns det angivet att EU:s medlemsnationer måste följa EG-rätten och EG-domstolens domar?

Svar: Se ovan.

9) Har Sverige genom avtal förbundit sig att följa EG-rätten och EG-domstolens domar och var återfinns i så fall det avtalet?

Svar: Denna skyldighet följer av det svenska anslutningsavtalet. Läs mer om detta på vår webbplats: http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Sveriges-medlemskap/Anslutningsavtalet/

Mvh/
Tomas

Tomas Lindell
EU-upplysningen
Sveriges Riksdag
100 12 Stockholm
Tel: 020-250 000
Fax: 08-786 59 27
eu-upplysningen@riksdagen.se
www.eu-upplysningen.se

   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010