Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Standardsvar vid klagomål
på Försäkringskassans nuvarande hantering av sjukskrivna.


Tack för Ditt brev. Inledningsvis vill jag beklaga att Du har fått vänta så länge på ett svar. I mitt arbete som statsråd får jag många brev. Alla brev blir lästa och många besvaras men svaren kan ibland dröja. Jag hoppas att Du har överseende med detta.

Du skrev ursprungligen till statsminister Fredrik Reinfeldt men eftersom de frågor Du tar upp närmast hör till mitt ansvarsområde i regeringen är det jag som svarar.

Du undrar över rimligheten i Försäkringskassans beslut. Som statsråd har jag ingen möjlighet att kommentera eller ingripa i enskilda ärenden. Endast Försäkringskassan kan lämna förklaringar till sina beslut.

Läkarens intyg är, precis som tidigare, inte någon garanti för ersättning, eftersom det är Försäkringskassan som avgör rätten till ersättning baserat på en bedömning av arbetsförmågan. Läkarens uttalande är dock ett viktigt underlag i detta arbete.

För att undanröja osäkerheten som har funnits för den enskilde när Försäkringskassan och läkaren gjort olika bedömningar har Socialstyrelsen i samverkan med Försäkringskassan tagit fram försäkringsmedicinska riktlinjer för sjukskrivning.

Syftet med riktlinjerna är att ge stöd och vägledning för såväl läkare i vården som tjänstemän vid Försäkringskassan, vid bland annat bedömning av arbetsförmåga och längden på sjukskrivningsperioden vid olika diagnoser. Med hjälp av enhetliga bedömningsgrunder skapas förutsättningar för att sjukskrivningsprocessen ska bli mer enhetlig och rättssäker.

Detta är dock just riktlinjer, som kan överskridas i enskilda fall och tidsgränserna är på inget sätt absoluta. Prövningen hos Försäkringskassan är fortfarande individuell för varje enskilt ärende.

Är man som enskild missnöjd med ett beslut som Försäkringskassan har fattat gentemot en, har man i regel möjlighet att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol. Försäkringskassan är skyldig att informera den enskilde om hur deras beslut kan överklagas. Är man missnöjd med Försäkringskassans bemötande eller ärendehantering kan man också anmäla detta till Justitieombudsmannen eller Justitiekanslern. Dessa instanser har till uppgift att granska hur myndigheter följer gällande lagar och andra regler.

Tack för att Du tog Dig tid att skriva.

Stockholm 2010
Med vänliga hälsningar
Cristina Husmark Pehrsson

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Registrator
Socialdepartementet
Tel. vx 08-405 10 00
Fax. 08-723 11 91
registrator@social.ministry.se

___________________________________________________________

Bryr sig Regering, Försäkringskassan, förvaltningsdomstolar, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och övriga myndigheter om att svensk sjukvård inte alltid klarar att fastställa sjukdomar eller skador? Landstingen styrs av ekonomer och politiker utan egentlig medicinsk kunskap. Tjänstemannaansvaret måste återinföras och Landstingen avskaffas så att sjukvården åter kan börja fungera. Fel och brister i sjukvården uppmärksammas ständigt i media, men klagomål leder ingenstans - utom till en liten reprimand utan innehåll.
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010