Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Vem bryr sig?

Bryr sig Regeringsrätten och Högsta domstolen om EUdomstolens beslut? Har inte Regeringsrätten (RR) och Högsta domstolen (HD) skyldighet att konsultera EUdomstolen, liksom alla övriga svenska domstolar.

Varför följer inte domare i Sveriges ledande domstolar de skyldigheter som gäller? Lever svenska medborgare i ett "laglöst land" när svenska domar bryter mot EUdomstolens prejudicerande beslut om hälsa och gränsöverskridande vård?

Vid kontakt med EUkommissionens representanter framgår att Sverige INTE har några undantag därvidlag. Dagligen påvisas brott mot detta beslut gällande hanteringen av nackskadade, när i tingsrätter, hovrätter och kammarrätter Försäkringskassans (FK) och försäkringsindustrins företrädare framför argument vilka bryter mot vad EUdomstolens beslutat gällande gränsöverskridande vård och "internationellt accepterad vetenskap". Domare t o m vägrar att på direkt uppmaning av drabbades ombud att konsultera den, vilket enligt ledande expertis är ett mycket allvarligt brott, som skall leda till åtal! Domstolarna har skyldighet att göra det om minsta tvivel föreligger eller begäran om konsultation begärs.

Att försäkringsmedicinska rådgivare inte står under någon myndighets tillsyn, utan kan hävda saker som går senaste internationella vetenskap emot - utan att ens få en endaste reprimand. Så har det varit i alla år, men enligt Severin Blomstrand, som i olika sammanhang varit ensamutredare, finns ingen anledning att ändra på detta förhållande.

På vilka grunder kan utredaren Severin Blomstrand hävda ett sådant påstående?

1. Beror detta på att en speciell juridisk kultursyn råder bland ledande domare?
2. Beror domstolarnas beslut på att dessa domare saknar tillräcklig medicinsk kunskap - för att veta vad de håller på med, förutom att tolka prejudikat eller paragrafer?
3. Beror det på att jurister, som Mats Melin och Severin Blomstrand, saknar kontakt med den verklighet de är satta att utreda eller ta beslut i?
4. Tar de beslut i ärenden där hänsyn måste tas till omständigheter som ligger bortom en jurists horisont - t ex ha sådan medicinsk kunskap som behövs för att förstå rådande samband mellan trafikhändelser och uppkomna skador?
5. Beror det kanske på att deras rådgivande "experter" kommer från de verksamheter som skall göra utbetalningar till skadedrabbade?
6. Kan man räkna med att dessa "experter", utbildade av Försäkringsförbundet, verkligen företräder senaste medicinsk kunskap gällande hur skador i halskotpelare och hjärnans olika delar kan fastställas óch behandlas? Eller vilka besvär som uppstår till följd av skadorna?

Var finns den objektivitet och kunskap som krävs för att Rättvisa skall råda? Regeringen utnämnde den 26 augusti i år Mats Melin till justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, som från och med den 1 januari 2011 är det nya namnet på Regeringsrätten. Bland tidigare steg i hans karriär var hovrättslagman i Svea hovrätt, regeringsråd och chefsjustitieombudsman.
Vad vet Mats Melin om nackskador? Nackskadedrabbade, missnöjda med hur lägre juridiska instanser hanterat dem, upplever inte att heller företrädare för JOämbetet agerat på ett tillfredställande sätt - utan avslagit deras önskan om omprövning utan saklig motivering.

Kan man förvänta sig att Melin i sin nya position kommer att agera annorlunda? Förvaltningsdomstolarna tycks ensidigt lyssna på vad Försäkringskassan hävdar i processer där sådana ärenden avgörs.

Beror detta på att sedan staten delegerat hanteringen av trafikskador till försäkringsbolagen så har dessa fått status som myndigheter och därmed myndigheters makt, men också myndigheters alla skyldigheter? Myndigheter lyssnar endast på varandra.

Formellt sett avgör Försäkringskassans (FK) handläggare nackskadades ärenden. Eftersom handläggarna saknar medicinsk kunskap blir det till slut försäkringsläkarnas råd som avgör vilka beslut som tas. När dessa tjänstemän - försäkringsläkarna - i FKs värld är de just inget annat - inte har tillräcklig kunskap att bedöma nackskador kan slutresultatet bara bli att skadedrabbade inte får korrekt hantering av sina ärenden.

Kortsiktigt kan detta tolkas som att FK sparar utgifter åt samhället. Odiagnosticerade och obehandlade skador leder inte till att friskskrivna åter klarar av att arbeta.

Slutresultatet blir personliga tragedier, ekonomisk katastrof för utsatta, samt ökade kostnader för andra delar av samhället. Sak samma gäller när försäkringsindustrins försäkringsläkare agerar.

Severin Blomstrand, justitieråd i högsta domstolen, som var utredare för både Trafikförsäkringen, men även Ansvarsförsäkringens personskadenämnd, framförde att det inte fanns någon anledning att ändra nuvarande regler för försäkringsläkare. De hade inte tidigare stått under tillsyn av Socialstyrelsen och det fanns inte heller nu någon anledning att ändra på detta. På vilka grunder kunde han dra dessa slutsatser? Fakta krävs - inte bara ett konstaterande att 120 olika tillfrågade inte hade tyckt att de hade några synpunkter.

Som jurist utan nödvändig kunskap om medicinska sambandsförhållanden tycks Severin Blomstrand, lika lite som domare i vanlig domstol eller förvaltningsdomstol förstå att försäkringsläkare vid FK, försäkringsbolag eller Trafikskadenämnd (TSN) antingen inte har tillräckliga kunskaper om de skador som drabbat - inte bara strukturerna i halsryggens översta del utan även centrala nervsystemet. Ej heller att de välbetalda försäkringsläkarna med svepande uttalanden manipulerat medicinska fakta för att kunna bespara försäkringsbolagen de tjänar hos, betydande kostnader vilka enligt försäkringsavtalen skulle utbetalats som ersättningar efter trafikolyckor till drabbade.

Utan tillsyn kan försäkringsläkarna i domstol fortsatt hävda att samband saknas mellan trafikolyckor och uppkomna symptom - trots att dessa händelser varit startpunkten för drabbades besvär. Detta har bidragit till att personer med s k "whiplashskador" ytterst sällan vinner mot sina försäkringsbolag.

Genom sitt agerande har domare Severin Blomstrand bidragit till att nackskadade fortsättningsvis riskerar att inte få som den hjälp eller rättvisa de skulle ha rätt att kräva förrän HD eller RR tvingas av EUdomstolen att följa de beslut om gränsöverskridande vård, som numera gäller.

Enligt uppgift har han i olika sammanhang arbetat åt försäkringsindustrin. Om så är fallet har han ägnat sig åt jäv, eller "delikatessjäv" som det kallas i finare kretsar.

Det hävdas att i Rättsamhället Sverige det inte förekommer korruption.

Enligt personer med ingående kunskap om EUrätt är det fråga om allvarliga brott när domare vägrar konsultera EUdomstolen, eller ägnar sig åt jäv.

Att relationerna mellan Försäkringsförbundet och Trafikskadenämnden skulle kunna betraktas som kartellbildning gör inte saken bättre när det gäller hur Sverige hanterar trafikskadade.

Sveriges regering och riksdag har all anledning att se till att ovan nämnda förhållanden med det snaraste korrigeras, samt att skadedrabbade vilka förvägrats de rättigheter och ersättningar de egentligen skulle haft rätt till - inte bara får vad de borde varit berättigade till - utan att även rejäla skadestånd skall utbetalas för att sudda bort bilden av att Sverige inte varit ett väl fungerande rättsamhälle - där många skamliga verksamheter kunnat pågå opåtalade under många år.

Nackskadeförbundet
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010